فتگو مسعود مافان ابا شهرنوش پارسی در 28 2018 و اوست 2019 ستکهلم