از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی

از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی

  • 275 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


از گروه ستاره تا سازمان وحدت کمونیستی
راهی به رهایی بازاندیشی یک تجربه در درون جنبش مسلحانه

شماری از فعالان
«گروه ستاره / اتحاد کمونیستی»
نشر: کتاب رها
چاپخش:‌ نشر باران، سوئد

کتاب حاضر شرحی از بخشی از تاریخ گروه ستاره و برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های این جریان در خاورمیانه و چگونگی روابط آن با فدائیان، شکل‌گیری و سپس برهم‌خوردن پروسه‌ی تجانس و پیدایش گروه اتحاد کمونیستی است. کوشش بر این بوده که نگاه و امید این کتاب به آینده‌یی فراگروهی باشد و نه به گذشته.

این کتاب در شش فصل تنظیم شده و به توضیح تدریجی و شکل‌گیری برخی از ویژه‌گی‌های بنیادین گفتمان چپ مستقل، رادیکال، و آزاداندیش از درون جنبش چریکی ایران می‌پردازد:

۱) گروه ستاره و آغاز فعالیت در خاورمیانه

۲) گروه ستاره و ایرانیان در عراق

۳) سیاهکل و آغاز مبارزه‌ی مسلحانه

۴) پروسه‌ی‌ تجانس

۵) پایان پروسه‌ی تجانس

۶) نگاهی به شکل‌گیری و نظریات گروه اتحاد کمونیستی.