انهدوانا

انهدوانا

  • 170 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده استانهدوانا 
گزيده 109 شعر از 17 شاعر ايرانى خارج از كشور به همراه مقاله‌هايى دربارۀ شعر و نمونه‌هايى از
شعر جهان
نشر باران، 1377
به كوشش و ويرايش: بهنام باوندپور