حماسه ایران

حماسه ایران

  • 159 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


 

در بخش مشاور کتاب حماسه ایران سیزده مقاله در محدوده "شاهنامه" و "فردوسی" جمع آوری شده که می تواند عناوین آن بدینویس شود ": پشتوانه های شاهنامه: خاستگاههای دو گانه و دیدگاههای دوتایی" "پیران ویسه ویژه والا و پهلوانی بی همتا در حماسه ایران "" پیوند ایرانیان امروز با زبان و ادب کهن فارسی: با نام مستعار به شاهنامه شخصوسی "" زمان و زندگی شخصی و شخصی که با همروزگارانش "" شاهنامه و سنتهای حماسه گفتاری درآمدی برزیستی آزمایش کرده است "" شاهنامه نقالان: دگر دیسهای از حماسه ایران یا ساختاری جداگانه "و" نقد یا نفی شاهنامه انتقاد شده توسط سخنان شاملو. "در بخش دوم این مجموعه می توانید نقاشی کنید و برای شما در نظر بگیریم." در بخش دوم این مجموعه می توانید نقاشی کنید و به شما بگویم که این کتابخانه ": آفرین بر آفریدگار حماسه" نقد " فردوسی / محمد جعفر محجوب "" از فریدون تا کیخسرو: اسطوره یا تاریخ "بحث و نقد" سیاووش بر آتش / مصطفی رحیمی "" با با شاهنامه در تراژدی قدرت "بحث و نقد" تراژدی با استفاده از مصطفی رحیمی "" اقتصادیلیسی نود را هقست بدشش ر رستگار فسایی "شاهنامه پژوهی: پایان دادنه آشوب" نقد و بحث "سرچشمههای شخصوسی شناسی / محمد امین ریاحی" و "متن شناسی شاهنامه درنگ در بارها یا پویشی نو" مطالب و نقاشی شاهنامه شخصیتوسی برچسب ها: مسکو به کوشش سعید حمیدیان .بخش کتابخانه دو گفتگو و گو با با "جلیل دوست داشتن" استناد به شخصیت فردوسی و شاهنامه. انتقادی نویسنده (جلیل دوستخواه) درج گردیده است .