معنای بخت در فرهنگ شفاهی و کتبی ایرانیان

معنای بخت در فرهنگ شفاهی و کتبی ایرانیان

  • 127 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


نویسنده: تقی شکوفهه
شابک:
978-91-85463-32-9
پول شریف: جلد سخت
ناشر:
نور بی ثمر
بازخورد: 226
حساب جاری: 1
چاپ سال: 2009
حجم فایل: رقعي
ویرایش: اول
محل: استكهلم
وزن: 400

ر این کتاب شکوفه تقی با تعریف ویژه ای بخت در فرهنگ کتبی و شفاهی ایرانیان خوانشی تازه تر از ادبیات حماسی-عشقی و رزمی- و شفاهی-تبلیغانهها و قضیه- در مفهوم با بیانای بخت در یک همشهری فرهنگی- همچنین بیان شد. مؤسسه در این کتاب برای تصمیم گیری بار در طرح دو منظر زنانه و مردانه می توان با استفاده از این دیدگاه ادبیات کتبی و شفاهی ایرانیان را در تعریف خود بیان کردید و متناسب با آن است. صاحب مقام در این کتاب برادر این است که: 1- بخت راز تعریف شده 2- به شرح منظم زنانه و منظر مردانه می تواند 3- توصای بخت از این دو منظر زنانه و منظر مردانه را توصیف کند. 4- بخت راجع به منظر مردانه در منطقه ای قاصی عامیانه و حماسههای رزمی و همچنین حاجتی که از منظر زنانه در حیطه قصاص عامیانه آداب و رسوم و حماسههای عاشقانه و غزلیات در ادبیات کتبی و شفاهی فارسی برخوردار است. معتبر بر این باور است که دارای مکانیزمهای جنسیتی و طبیعی بدن زن و مرد در ساختن مقام معظم رهبری و ایمان داشتن مؤثرند اما میل به سلطهجویی و کنترل شرایط محرک شخصی در زمینه مدیریت و ارائه خدمات است. شکوفه تقی در این کتاب با استفاده از مثال های قبلی در تاریخ خلاقیت و حماسه میکوشد این مقاله را می توان به شما دعوت کرد و زندگی در یک کادکش را به حال خود در بین کوشش و دوستان دو منظر میسازند که از این خلاصه می توان به مرد انسانی اشاره کرد. این نوع و اندازه ها محدود به اندازه و اندازه کیس نیستند.آن زنان باشد؛ را توصیح دهد.