نُه داستان

نُه داستان

  • 80 kr
    واحد در هر 
مالیات گنجانده شده است


داستانهای کوتاه از نه نویسنده زن شهلا شفیق، شکوه میرزادگی، مهشید امیرشاهی، زهرا کدخدائیان، عزت گوشه گیر، مهر یلفانی، فهیمه فرسایی،مهین بهرامی و سمیمین دانشور