نه زیستن نه مرگ

نه زیستن نه مرگ

  • 880 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


«نه زيستن نه مرگ» كتاب خاطرات ايرج مصداقي، يكي از بازماندهLگان قتلLعام تابستان ۱۳۶۷، از زندانLهاي جمهوري اسلامي است. اين كتاب شامل چهار جلد به نامLهاي غروب سپيده، اندوه ققنوسLها، تمشكLهاي ناآرام و تا طلوع انگور است. حوادث و رويدادها بر اساس تاريخ تقويمي، روايت و تنظيم شده است. نويسنده كتاب كه در سالLهاي ۱۹۸۱- ۱۹۹۱ در زندانLهاي اوين، قزلLحصار و گوهردشت به سر برده است، با بازگو كردن آنLچه كه بر وي و ديگر زندانيان رفته است، تلاش ميLكند تا ماهيت، كاركرد و نقش زندان و شكنجه را در سيستم مذهبي و قرون وسطايي جمهوري اسلامي تحليل كرده و توضيح دهد. نويسنده با استناد به گفتهLها و نوشتهLهاي رهبران و گردانندهLگان جمهوري اسلامي، با گردآوري فاكتLهايي از روايتLهاي مذهبي و با آوردن نمونهLهاي فراوان از انواع شكنجهLها رايج در زندانLها و چگونگي اعمال آنLها، نشان ميLدهد كه شكنجه در اين نظام ماهيتي ايدئولوژيك دارد و جزو بدترين و غيرانسانيLترين شكنجهLها به شمار ميLرود. نويسنده با ذكر موردهاي بسياري كه بر وي رفته و يا خود شاهد آن بوده است، كوشيده است تا سيستم قضايي رژيم و چگونگي روند محاكمهLها و انواع حكمLها و مجازاتLهاي صادر شده از سوي قاضيان را براي خوانندهLگان توضيح دهد. در اين كتاب چهار جلدي كه نزديك به ۱۶۰۰ صفحه است، نويسنده به موازات بازگو كردن حوادثي كه در دههLي هشتاد در زندانLهاي جمهوري اس