رادیکالیسم، عشق و جنسیت

رادیکالیسم، عشق و جنسیت

  • 160 kr
    Unit per 
Tax included.


رادیکالیسم، عشق و جنسیت
هایده مقیثی
نشر روناک، هلند
چاپ اول 2022
«این بررسی مروری است همدلانه از تناقضات دررفتارهای خصوصی و اجتماعی چند اسطؤره زن درعالی‌ترین سطوح اندیشه و فعالیت اجتماعی، در جنبش‌های ترقی‌خواهانه‌ی قرن گذشته‌ی اروپا (و امریکا) . هدف درکِ تأثیراتِ تودرتویِ نیازهای احساسی، انگیزه‌های پیچیده‌ی روانی، تمایلات نهانِ جنسی، و عواملِ پیدا و پنهانِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایجاد یا زدودنِ حس اعتماد به نفس، توان داوری و انتخاب است ، که گاه تحت سلطه‌ی پیدا و پنهانِ ایدئولوژی، یا حفظِ انضباطِ تشکیلاتی، یا محافظت از وجهه‌ی بیرونی افراد، انکار یا سرکوب می‌شود.نیت تعمیم تئوریکِ فراتاریخی و فرازمانی، ازاهمیت عاملِ جنسیت در تجربه‌ی زنان، بی‌توجه به سایرعوامل و شرایط نیست. اما نوعی روند تکرارشونده درزندگیِ این چهارزن برجسته‌ و تفاوت احساس و رفتار آنان با مردان زندگی‌شان، ما را به اهمیت عامل جنسیت در این تجارب هدایت می کند.»