فتگو مسعود مافان ابا شهرنوش پارسی پور 28 آگسست 2019