اسم شب، سیاهکل: انوش صالحی

اسم شب، سیاهکل: انوش صالحی

  • 220 kr
    Unit per 
Tax included.


انوش صالحی، محقق و نویسنده، پس از انتشار کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی»، به سراغ سرگذشت جنبش چریکی ایران رفته و در غیبت یک تاریخ منصفانه از این جنبش، کوشیده است تا به سهم خود، به جامعه فارسی‌زبان، روشنفکران و آیندگان، تصویری دقیق و مستند از چرایی و چگونگی تشکیل این جنبش و پستی و بلندی‌های آن بدهد.

جلد نخست این کتاب تحت عنوان: «اسم شب، سیاهکل» (جنبش چریک‌های فدایی خلق ایران از آغاز تا اسفند 1349)  منتشر شده است.

برای آشنایی با این کتاب فهرست و مقدمه نویسنده میتوانید بخوانید. کلیک کنید

 
 
انوش صالحی، محقق و نویسنده، پس از انتشار کتاب «مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقلابی»، به سراغ سرگذشت جنبش چریکی ایران رفته و در غیبت یک تاریخ منصفانه از این جنبش، کوشیده است تا به سهم خود، به جامعه فارسی‌زبان، روشنفکران و آیندگان، تصویری دقیق و مستند از چرایی و چگونگی تشکیل این جنبش و پستی و بلندی‌های آن بدهد.
 
جلد نخست این کتاب تحت عنوان: «اسم شب، سیاهکل» (جنبش چریک‌های فدایی خلق ایران از آغاز تا اسفند 1349)  منتشر شده است.
 
برای آشنایی با این کتاب فهرست و مقدمه نویسنده میتوانید بخوانید.