خانه ی مسجد

خانه ی مسجد

  • 250 kr
    Unit per 
Tax included.


خانه ی مسجد )رمان(
قادر عبداهلل
برگردان: شعله عبداهلل
نشر باران )سوئد( و نشر دنا )هلند(
چاپ اول: 2024)1403(
شابک: 978-91-88653-26-0
صفحه بندی طرح جلد و اجرا: آتلیه باران/ سپیده زرین پناه