حماسه ایران

حماسه ایران

  • 159 kr
    Enhetspris per 
Skatt ingår.


 

در بخش نخست کتاب حماسه ایران، سیزده مقاله در حوزه "شاهنامه "و "فردوسی "جمع‌آمده که برخی عناوین آن بدین قرار است" :پشتوانه‌های شاهنامه :خاستگاه‌های دو گانه و دیدگاه های دو گونه"، "پیران ویسه، انسانی والا و پهلوانی بی همتا در حماسه ایران"، "پیوند ایرانیان امروز با زبان و ادب کهن فارسی :نگاهی به شاهنامه فردوسی"، "زمان و زندگی فردوسی و پیوندهای او با همروزگارانش"، "شاهنامه و سنت‌های حماسه گفتاری (درآمدی بر پژوهشی سنجی)"، "شاهنامه نقالان :دگر دیسه‌ای از حماسه ایران یا ساختاری جداگانه؟ "و "نقد یا نفی شاهنامه؟ (تحلیل انتقادی از سخنان شاملو) ."در بخش دوم این مجموعه، نقد و بررسی سیزده کتاب در حوزه شاهنامه، در قالب چهارده مقاله، به طبع رسیده که از آن جمله‌اند" :آفرین بر آفریدگار حماسه "(نقد "آفرین فردوسی / محمد جعفر محجوب("، "از فریدون تا کیخسرو :اسطوره یا تاریخ "(بررسی و نقد "سیاووش بر آتش / مصطفی رحیمی("، "برخورد با شاهنامه در تراژدی قدرت "(بررسی و نقد "تراژدی قدرت (مصطفی رحیمی("، "به سوی شاهنامه فردوسی "(بررسی و نقد شاهنامه به کوشش "جلال خالقی مطلق" ("رهنمودی نارسا به فراخنای شاهنامه "( بررسی و نقد "فرهنگ نام‌های شاهنامه / منصور رستگار فسایی ("(شاهنامه پژوهی :پایان هزاره آشوب؟ "(نقد و بررسی "سرچشمه‌های فردوسی شناسی / محمد امین ریاحی "و "متن شناسی شاهنامه، درنگ در گذشته یا پویشی نو؟ "(بررسی و نقد شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان) .بخش سوم کتاب شامل دو گفت وگو با "جلیل دوستخواه "است درباره فردوسی و شاهنامه .در بخش چهارم کتاب، پاسخ و نقدی بر مقالات انتقادی نویسنده (جلیل دوستخواه) درج گردیده است .